سامانه آموزش مجازی

آموزشگاه ماتریس با همکاری آموزشهای مجازی ایلپ اقدام به انتشار دوره آموزش مجازی رایگان STEM (برای آشنایی کودکان با رباتیک) نموده است.

لینک آموزشهای مجازی آموزشگاه ماتریس در سامانه آموزش مجازی موسسه ایلپ:

https://www.elap.ir/matrisrobotic