تحقیقات

تحقیقات با دو هدف انجام می گیرد:

1- توسعه و بروز رسانی سیلابس آموزشی برای افزایش یادگیری کودکان در کلاس و خانه

2- توسعه مکانیزم ها و ابزارهای مکاترونیکی برای ساخت ربات های جدید